Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden Duroflame B.V.

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven:

Duroflame B.V.
: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Bedum, hierna te noemen Duroflame.

Voorwaarden: deze algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden.

Wederpartij: de natuurlijke- of bedrijfs- of beroepsmatige partij die bij of via Duroflame zaken bestelt en/of koopt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Duroflame en de wederpartij ter zake van het leveren van zaken en diensten.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken aan de wederpartij.
Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Werk(zaamheden): het totaal van de tussen de wederpartij en Duroflame overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Duroflame geleverde zaken.
Zaken: alle door Duroflame te verkopen zaken, waaronder doch niet uitsluitend verstaan: pelletkachels, accessoires en pellets.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Duroflame te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien Duroflame deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Duroflame hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

2.5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Duroflame het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

2.6. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

2.7. Indien enige bepaling uit de voorwaarden of uit de overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

2.8. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.
2.9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes door Duroflame, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Duroflame of door feitelijke uitvoering door Duroflame komt een overeenkomst tot stand. Wanneer de acceptatie van de wederpartij op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Duroflame schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Duroflame.

3.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Duroflame ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt ‘af fabriek c.q. magazijn’ geleverd of verzonden. Indien de wederpartij afname op het overeengekomen moment weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Duroflame gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

4.2. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Duroflame de overeenkomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij Duroflame schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

4.3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Zaken gelden als geleverd, zodra Duroflame de wederpartij ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij Duroflame of bij een derde klaar staan om door de wederpartij te worden afgehaald of om in opdracht van de wederpartij te worden verzonden.
4.4. Indien Duroflame de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

4.5. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Duroflame het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Vergoeding, prijzen, tarieven

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2. De in de aanbiedingen van Duroflame weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Duroflame gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Duroflame te verrekenen met de door Duroflame in rekening gebrachte bedragen.
6.2. Duroflame heeft het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

6.2. Duroflame heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Duroflame aangewezen bank- of girorekening. Duroflame heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Duroflame, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Duroflame is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Duroflame bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Duroflame voortvloeiende schade.

6.4. Duroflame is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de wederpartij aan Duroflame verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is aan Duroflame vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in (thans) artikel 6:119a BW.

6.6. Onverminderd de overige rechten van Duroflame uit hoofde van dit artikel, is de wederpartij jegens Duroflame gehouden om de incassokosten te vergoeden die Duroflame heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Artikel 7. Garantie

7.1. Indien door Duroflame aan de wederpartij garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de wederpartij geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2. Alle eventuele garantieverplichtingen van Duroflame vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de wederpartij of een derde zonder toestemming van Duroflame wijzigingen in de door Duroflame geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 8. Reclames

8.1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen van de geleverde zaken. Eventuele klachten over een door Duroflame geleverd product, dienen terstond door de wederpartij aan Duroflame schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de wederpartij niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de wederpartij, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de wederpartij bekend is geworden of bekend kon zijn, Duroflame van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen.

8.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Duroflame niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Duroflame van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de wederpartij, totdat de producten door Duroflame zijn gecrediteerd.

8.3. Indien de wederpartij een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Duroflame het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de wederpartij in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Duroflame te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Duroflame, zolang de wederpartij enige vordering van Duroflame, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen, niet heeft voldaan.

9.2. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Duroflame te bewaren.

9.3. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Duroflame op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9.4. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derde te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de wederpartij plaatsvindt.

9.5. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Duroflame tekort schiet of Duroflame goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Duroflame gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij zal medewerking verlenen en Duroflame te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Duroflame. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de wederpartij met Duroflame was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Duroflame uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 10. Ontbinding en beëindiging

10.1. De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2. In geval van verzuim van de wederpartij is Duroflame gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Duroflame verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3. Duroflame is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling of faillissement/WSNP aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Duroflame zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


Artikel 11. Overmacht

11.1. Duroflame is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Duroflame opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Duroflame niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Duroflame zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluiting, zowel bij Duroflame als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, hetzij in Nederland, hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Duroflame of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Duroflame.

11.3. Indien Duroflame bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Duroflame is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Duroflame.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Duroflame zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Duroflame aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3. Duroflame is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.4. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

12.5. Duroflame is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. De wederpartij is in dit geval volledig aansprakelijk voor voortvloeiende schade en vrijwaart Duroflame uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Dit geldt niet wanneer de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Duroflame of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op een met Duroflame gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Duroflame is gevestigd, zij het dat Duroflame altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

Top